M2A

ATEBION I’CH CWESTIYNAU

Beth yw EngD?

Dyma gymhwyster lefel Ddoethuriaeth 4 blynedd lle mae’r prosiect ymchwil yn cael ei benderfynu a’i noddi gan bartner diwydiannol. Mae’r EngD hefyd yn darparu hyfforddiant mewn sgiliau busnes, rheolaeth ac arweinyddiaeth ar gyfer gwella addasrwydd i waith a chreu arweinyddion o fewn diwydiant.

Beth yw MSc drwy ymchwil?

Dyma gymhwyster meistr drwy wneud blwyddyn o ymchwil a’r prosiect ymchwil yn cael ei benderfynu a’i noddi gan bartner diwydiannol. Mae’n cynnig profiad ymchwil diwydiannol ac academaidd gwerthfawr.

Beth ywr tâl a gaf?

EngD £20,000 y flwyddyn.
MSc drwy ymchwil £12,500.

Pwy fydd fy nghydweithwyr?

Byddwch yn gweithio’n agos â’ch noddwr diwydiannol, eich noddwr academaidd a’r tîm cyd-drefnu a rheoli M2A ,gydol eich astudiaethau. Bydd eich noddwr diwydiannol yn gofalu am arolygu eich ymchwil a’ch amser o fewn y diwydiant gan roddi i chi brofiad gwerthfawr. Bydd eich arolygydd academaidd yn gofalu y byddwch yn rhan o’u grŵp ymchwil lle y byddwch yn cysylltu ag amrywiaeth eang o bobl o israddedigion i ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth. Yn ogystal byddwch yn rhan o fintai o 24 EngD ac 8 MSc ar gyfer darparu cefnogaeth i gymheiriaid a gweithgareddau cymdeithasol.

Pa fathau o noddwyr diwydiannol sy’n ymwneud â hyn?

Mae noddwyr presennol y prosiectau yn cynnwys Tata Steel, Y Bathdy Brenhinol, BASF, NSG, Richard Noble Consulting, Cogent Power, Crown Packaging a sawl un arall.

Beth mae ymchwil ôl-raddedig yn ei olygu?

Mae ymchwil ôl-raddedig yn wahanol iawn i fywyd israddedig gan fod gennych darged ymchwil penodol ac mae’n cael ei yrru’n gyfan gwbl ganddoch chi. Mae’n cyfateb i swydd yn nhermau’r oriau a weithir a’r gwyliau, ond yn eich galluogi i ymchwilio’n greadigol, i ddatblygu eich theorïau gwyddonol eich hun a’r cyfle i berfformio’n ddatblygedig mewn arbrofion sydd â’r cyfleusterau ymysg y gorau yn y byd.

Sut y mae EngD yn hybu eich gobeithion gyrfaol?

Mae ein graddedigion EngD (a bu dros 200 ohonynt) wedi cyflawni cyfradd gyflogadwyedd 97% ac mae nifer o’n cynfyfyrwyr yn awr yn arweinwyr cwmnïau mawr. Mae’r wybodaeth a’r sgiliau a enillwch heb eu bath o safbwynt cynlluniau ôl-raddedig ac mae eu rhyngwynebu â diwydiant yn sicrhau fod gan y graddedigion niferoedd llawn o alluoedd i ragori ynddynt yn eu gyrfa.

Sut y mae EngD yn cymharu â’r PhD traddodiadol?

Yn gyffredinol, byddwch yn cael mwy o brofiad diwydiannol a hefyd gyrsiau hyfforddi sy’n rhoi sgiliau busnes, arweinyddiaeth a rheolaeth i chi. Mae’r rhain yn gwneud gwahaniaeth mawr i ddarpar gyflogwyr.

A ydw i yn talu ffi?

Mae’r holl ffioedd yn cael eu talu drosoch gan M2A. Does dim rhaid i chi dalu dim.

Ydy hyn ar gael i fyfyrwyr o’r tu allan i’r GE?

Na. Mae M2A yn cael arian gan lywodraeth y DU (EPSRC) ac WEFO (ESF) ac felly dim ond myfyrwyr o fewn DU a’r UE fydd yn cael eu hariannu.

Pe bawn yn dilyn EngD, faint o amser fydd yn rhaid i mi ei dreulio mewn modiwlau sy’n cael eu haddysgu?

Yn ystod y tri mis cyntaf o’r flwyddyn gyntaf fe geir 6 modiwl technegol mewn fformat dwys mewn blociau bythefnos. Yna byddwch yn dilyn 6 cwrs pellach yn ystod y tair blynedd sydd ar ôl sy’n canolbwyntio ar sgiliau busnes a rheolaeth ar gyfer eich paratoi chi at fynd allan o’r cynllun i fyd gwaith. Bydd y rhain hefyd yn cael eu haddysgu mewn dull cryno, dwys am fythefnos ar y tro.

Oes cyfle i deithio dramor?

Oes. Fe gynigiwn y cyfle i holl fyfyrwyr EngD gyflwyno eu hymchwil mewn cynhadledd ryngwladol (enghreifftiau blaenorol yn cynnwys Hawaii, China, Japan, LA, ac fe gynigiwn hefyd rai cyfleoedd secondiad mewn sefydliadau neu gwmnïau wedi eu lleoli dramor.

Ymhle y caf fy lleoli?

Mae hyn yn dibynnu ar y technegau ymchwil sydd eu hangen ar y prosiect. Mae rhai myfyrwyr wedi eu lleoli’n gyfan gwbl gyda’u partner diwydiant, rhai wedi eu lleoli yr holl amser yn y Brifysgol ond bydd y mwyafrif â chymysgedd o weithgareddau diwydiannol a gweithgareddau o fewn Prifysgol.

Sut gyfleusterau sydd ar gael?

Lleolir yr M2A mewn adeilad newydd sbon, £450 miliwn, yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe. Buddsoddwyd wedyn dros £10 miliwn mewn offer newydd a bydd hyn yn golygu fod gan Abertawe bellach wybodaeth arbenigedd fyd-eang ar gyfer:

  • • Delweddu a nodweddu deunyddiau
  • • Datblygu a chynhyrchu caenu
  • • Ymchwilio i gyrydu
  • • Technolegau argraffu
  • • Modelu a dynwaredu ar gyfrifiadur
  • • Uwch dechnegau cynhyrchu Advanced manufacturing techniques
A fydd yn rhaid i mi weithio i’r cwmni a’m noddodd, unwaith y byddaf wedi cwblhau’r cwrs?

Does dim ymrwymiad i weithio i’r cwmni sy’n noddi er fod y prosiect yn cynnig cyfle ardderchog i chi integreiddio i’r diwydiant a noddwyd chi.

Pa radd pwnc a dosbarth sydd eu hangen arnaf i fod yn gymwys i M2A?

Fe gewch fynediad ag unrhyw radd mewn Peirianneg, Gwyddoniaeth, Mathemateg neu Wyddor Gyfrifiadurol. Rhaid eich bod wedi cyrraedd o leiaf 2i cyn cael eich derbyn ar y cynllun.

Beth yw’r broses recriwtio?

Mae recriwtio’n golygu yn gyntaf gwblhau ffurflen gais. Yna bydd yr ymgeiswyr addas yn cael eu gwahodd i gyfweliad technegol sy’n ymwneud â thîm rheoli M2A, Academwyr a noddwyr Diwydiannol. Yna fe gynigir lle ar y cynllun i’r ymgeiswyr llwyddiannus. Byddwn yn annog ymgeiswyr i ddewis themâu ymchwil sydd o ddiddordeb iddynt ar y ffurflen gais. Yna bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dewis prosiect ymchwil penodol sy’n eu denu fwyaf o fewn y themâu hynny a fydd yn cael eu cynnig gan y noddwyr diwydiannol dros y cyfnod gaeaf/gwanwyn.

A yw hyn yn cyfrif tuag at siarteriaeth?

Bydd eich profiad ar y cynllun yn cyfrif tuag at siarteriaeth ac fe allwn neilltuo mentoriaid ar eich cyfer ac fe all y rhain eich helpu i gychwyn ar y broses o siarteriaeth.